พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมทรัพยากรธรณี รูปแบบ: SHP แท็ค: กัดเซาะรุนแรง ภาพถ่ายดาวเทียม พื้นที่การเปลี่ยนแปลง

กรองผลลัพธ์