พบ 2 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: SHP แท็ค: กัดเซาะรุนแรง คงสภาพ ภาพถ่ายดาวเทียม สถานภาพการเปลี่ยนแปลง

กรองผลลัพธ์