พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: กัดเซาะรุนแรง คงสภาพ แปลภาพถ่ายทางอากาศ พื้นที่การเปลี่ยนแปลง

กรองผลลัพธ์