ระบบบัญชีข้อมูลกรมทรัพยากรธรณี (Data Catalog of DMR)

กรมทรัพยากรธรณี เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจในการสงวน การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และ การบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย โดยการสำรวจ ตรวจสอบ และวิจัยสภาพธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี การประเมินศักยภาพแหล่งทรัพยากรธรณี การกำหนดและกำกับดูแลเขตพื้นที่สงวน อนุรักษ์ทรัพยากรธรณี และพื้นที่เสี่ยงต่อธรณีพิบัติภัย เพื่อการพัฒนา ทรัพยากรธรณี คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด กรมทรัพยากรธรณีจึงได้จัดทำบัญชีชุดข้อมูลตามภารกิจในด้านต่างๆ ประกอบด้วย ด้านธรณีวิทยา ด้านทรัพยากรแร่ ด้านซากดึกดำบรรพ์ และด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรณีผู้ใช้บริการพบปัญหาจากการใช้งานสามารถสอบถามเพิ่มเติมข้อมูลได้ที่ infosector@dmr.mail.go.th