พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: ภาพถ่ายดาวเทียม กัดเซาะปานกลาง เส้นแนวชายฝั่งทะเล

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).