พบ 2 ชุดข้อมูล

แท็ค: ภาพถ่ายดาวเทียม สะสมตัว สถานภาพการเปลี่ยนแปลง กัดเซาะรุนแรง

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).