พบ 3 ชุดข้อมูล

แท็ค: ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม กัดเซาะปานกลาง สถานภาพการเปลี่ยนแปลง หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ รูปแบบ: SHP

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).