Data Dictionary

หลัก ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
OBJECTID text

ID ของออบเจ็กต์

NETWORK_ID text

รหัสเครือข่าย

ID_CARD text

รหัสบัตรประชาชน (X XXXX XXXXX XX X)

NAME text

ชื่อ - สกุล

HOUSE_ID text

บ้านเลขที่

MOO text

หมูที่

BAN text

บ้าน

TAMBON text

ตำบล

DISTRICT text

อำเภอ

PROVINCE text

จังหวัด

POSTAL text

รหัสไปรษณีย์

REGION text

ชื่อภาค

TEL_1 text

เบอร์โทรศัพท์ 1 (XX-XXXX-XXXX)

TEL_2 text

เบอร์โทรศัพท์ 2 (XX-XXXX-XXXX)

POSITION text

ตำแหน่ง

STATUS_R text

ผู้วัดปริมาณน้ำฝน

UTM_E text

ค่า UTM ตะวันออก พื้นหลักฐาน WGS 84

UTM_N text

ค่า UTM เหนือ พื้นหลักฐาน WGS 84

ZONE text

กริดโซน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ CSV
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล อื่นๆ
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ติดต่อกองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี
ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ ชั้นข้อมูลชุมนุม/อาคาร
มาตราส่วน 1:4,000
ความถูกต้องของตำแหน่ง ไม่มี
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 มกราคม 2548
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 ธันวาคม 2563
วันที่เผยแพร่ข้อมูล 14 มิถุนายน 2564
สร้างในระบบเมื่อ 22 มิถุนายน 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 22 มิถุนายน 2564