พบ 3 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมทรัพยากรธรณี แท็ค: กัดเซาะรุนแรง กัดเซาะปานกลาง สถานภาพการเปลี่ยนแปลง

กรองผลลัพธ์