พบ 2 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมทรัพยากรธรณี แท็ค: กัดเซาะรุนแรง ภาพถ่ายดาวเทียม คงสภาพ กัดเซาะปานกลาง

กรองผลลัพธ์