พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมทรัพยากรธรณี แท็ค: กัดเซาะรุนแรง ภาพถ่ายดาวเทียม พื้นที่การเปลี่ยนแปลง กัดเซาะปานกลาง

กรองผลลัพธ์