พบ 2 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมทรัพยากรธรณี แท็ค: กัดเซาะรุนแรง ภาพถ่ายดาวเทียม สถานภาพการเปลี่ยนแปลง คงสภาพ

กรองผลลัพธ์