พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: กัดเซาะรุนแรง คงสภาพ ภาพถ่ายดาวเทียม พื้นที่การเปลี่ยนแปลง สถานภาพการเปลี่ยนแปลง

กรองผลลัพธ์