พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: กัดเซาะรุนแรง คงสภาพ สถานภาพการเปลี่ยนแปลง เส้นแนวชายฝั่งทะเล ภาพถ่ายดาวเทียม

กรองผลลัพธ์