พบ 2 ชุดข้อมูล

แท็ค: กัดเซาะรุนแรง คงสภาพ แปลภาพถ่ายทางอากาศ กัดเซาะปานกลาง สถานภาพการเปลี่ยนแปลง

กรองผลลัพธ์