พบ 2 ชุดข้อมูล

แท็ค: กัดเซาะรุนแรง คงสภาพ แปลภาพถ่ายทางอากาศ สถานภาพการเปลี่ยนแปลง กัดเซาะปานกลาง

กรองผลลัพธ์