ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ ชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์
มาตราส่วน 1:4,000
ความถูกต้องของตำแหน่ง ความถูกต้องยึดโยงค่าพิกัดดาวเทียม ค่าความคาดเคลื่อนระดับมิลลิเมตร
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 ตุลาคม 2555
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 30 พฤศจิกายน 2564
วันที่เผยแพร่ข้อมูล 30 พฤศจิกายน 2564
สร้างในระบบเมื่อ 20 มีนาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 23 มีนาคม 2565