รายงานการสร้างแกนนำเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยแต่ละพื้นที่

การนำกลุ่มผู้นำชุมชน หรือ กลุ่มประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงมาอบรมให้ความรู้ในการใช้ชีวิตประจำวันให้อยู่รวมกับธรณีพิบัติภัยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างปลอดภัย

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
รายงาน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม
* อีเมลผู้ติดต่อ goc.dmr@hotmail.com
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
เพื่อลดการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนให้มากที่สุด
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา การสร้างแกนนำเครือข่ายฯเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยแต่ละพื้นที่จากการสำรวจธรณีวิทยาและธรณีพิบัติภัย, กรมทรัพยากรธรณี
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Image
  • Text
  • PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลส่วนบุคคล
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล อื่นๆ
ข้อมูลกรมทรัพยากรธรณี
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ติดต่อกองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
"01 บุคคล 02 ครัวเรือน/ครอบครัว 03 บ้าน/ที่อยู่อาศัย 05 อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง 08 ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ 09 แหล่งน้ำ เช่น แม่น้ำ อ่างเก็บน้ำ 10 เส้นทางการเดินทาง"
URL http://www.dmr.go.th/n_more.php?c_id=831
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 มกราคม 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 19 มกราคม 2567
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar สาวิตรี ลือชาอภิชาติกุล
สร้างในระบบเมื่อ 22 มิถุนายน 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 19 มกราคม 2567