ผลวิเคราะห์ตัวอย่างเชิงกลศาสตร์

ผลวิเคราะห์ตัวอย่างเชิงกลศาสตร์ที่ได้จากการเก็บตัวอย่างในสนามเพื่อวิเคราะห์เป็นข้อมูลพื้นฐานด้านหินอุตสาหกรรมเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองทรัพยากรแร่
* อีเมลผู้ติดต่อ goc.dmr@hotmail.com
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการบริหารจัดการแร่ของประเทศ
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา ข้อมูลผลวิเคราะห์ตัวอย่างเชิงกลศาสตร์รายจังหวัด
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Database
  • อื่นๆ
API
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL https://gis.dmr.go.th/DMR-GIS/
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 กันยายน 2565
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 30 มีนาคม 2566
ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) ชั้นข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ
มาตราส่วน (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 1:50,000
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันตก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 97.35
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันออก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 105.62
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศเหนือ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 20.45
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศใต้ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 5.62
ความถูกต้องของตำแหน่ง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 500 เมตร
เวลาอ้างอิง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 1 กันยายน 2565
วันที่เผยแพร่ข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 30 มีนาคม 2566
สร้างโดย Gravatar สาวิตรี ลือชาอภิชาติกุล
สร้างในระบบเมื่อ 13 มีนาคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 26 มกราคม 2567