พื้นที่ศักยภาพแร่ 1:50,000

ข้อมูลพื้นที่ศักยภาพแร่ที่ได้จากผลสำรวจขั้นกึ่งรายละเอียดหรือรายละเอียด มาตราส่วน 1:50,000

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองทรัพยากรแร่
* อีเมลผู้ติดต่อ goc.dmr@hotmail.com
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการบริหารจัดการแร่ของประเทศ
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา ข้อมูลจากการสำรวจในภาคสนาม, ประทานบัตร, คำขอประทานบัตร และข้อมูลจากการแปลความหมายธรณีฟิสิกส์ใต้ผิวดิน โดยประกอบรายงานโครงการปฏิรูป​เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 โครงการการจัดทำบัญชีทรัพยากรแร่เพื่อการบริหารจัดการอย่างสมดุล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 และรายงานการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านธรณีวิทยา​และทรัพยากรธรณี
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Database
  • อื่นๆ
API ArcGIS Rest Service
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL https://gis.dmr.go.th/DMR-GIS/
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 8 กรกฎาคม 2566
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 30 มีนาคม 2566
ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) ชั้นข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ
มาตราส่วน (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 1:50,000
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันตก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 97.35
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันออก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 105.62
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศเหนือ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 20.45
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศใต้ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 5.62
ความถูกต้องของตำแหน่ง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 500 เมตร
เวลาอ้างอิง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 30 กันยายน 2565
วันที่เผยแพร่ข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 30 มีนาคม 2566
สร้างโดย Gravatar สาวิตรี ลือชาอภิชาติกุล
สร้างในระบบเมื่อ 13 มีนาคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 31 มกราคม 2567