ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ WORD
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ ชั้นข้อมูลชุมนุม/อาคาร
มาตราส่วน 1:10,000
ความถูกต้องของตำแหน่ง ไม่มี
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 มกราคม 2555
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 30 มิถุนายน 2564
วันที่เผยแพร่ข้อมูล 1 กรกฎาคม 2564
สร้างในระบบเมื่อ 21 มิถุนายน 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 12 กรกฎาคม 2564