ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ ArcGIS Rest Service
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ ชั้นข้อมูลชุมนุม/อาคาร
มาตราส่วน 1:4,000
ความถูกต้องของตำแหน่ง พิกัดสถานี มีการยึดโยงรังวัดจากหมุดชั้น1
วันที่เริ่มต้นสร้าง 30 กันยายน 2556
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่เผยแพร่ข้อมูล 30 มิถุนายน 2565
สร้างในระบบเมื่อ 16 มีนาคม 2565