สถานีวัดค่าน้ำขึ้นน้ำลง

ข้อมูลสถานีวัดการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเล ทั้งหมด 8 สถานี ได้แก่ ตราด ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช ระนอง ภูเก็ต และสตูล

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองเทคโนโลยีธรณี
* อีเมลผู้ติดต่อ gtd@dmr.mail.go.th
* วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ อื่นๆ
พื้นที่ทะเลอ่าวไทย และอันดามัน
* แหล่งที่มา โครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อันสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเล
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Database
  • CSV
  • HTML
  • Shapefile
  • อื่นๆ
ArcGIS Rest Service
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL https://gis.dmr.go.th
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 31 ธันวาคม 2566
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 30 มิถุนายน 2565
ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) ชั้นข้อมูลชุมนุม/อาคาร
มาตราส่วน (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 1:4,000
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันตก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 97.21
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันออก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 102.9
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศเหนือ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 13.57
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศใต้ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 6.19
ความถูกต้องของตำแหน่ง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) พิกัดสถานี มีการยึดโยงรังวัดจากหมุดชั้น1
เวลาอ้างอิง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 1 เมษายน 2565
วันที่เผยแพร่ข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 30 มิถุนายน 2565
สร้างโดย Gravatar ckan-admin
สร้างในระบบเมื่อ 16 มีนาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 26 มกราคม 2567