การสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี

ข้อมูลพื้นฐานด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี ประกอบด้วย ข้อมูล ธรณีวิทยา ข้อมูลทรัพยากรแร่ ข้อมูลธรณีฟิสิกส์ ข้อมูลธรณีเคมีและข้อมูลธรณีเทคนิคและแผนที่ประกอบ ตามมาตราส่วนที่เหมาะสม ภายใต้การรวบรวมข้อมูลธรณีวิทยา ธรณีวิทยาแหล่งแร่ ธรณีฟิสิกส์หรือธรณีเคมี และงานที่เคยดำเนินการมาก่อน ในรูปแบบรายงาน แผนที่ดิจิทัล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมแผนที่ ข้อมูลต่าง ๆ พร้อมทั้งเป้าหมายในการสำรวจภาคสนาม และข้อมูลสำรวจ ตรวจสอบ เก็บข้อมูล และตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ ในพื้นที่ตามเป้าหมายที่กำหนด และวิเคราะห์ตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ เพื่อหาองค์ประกอบและปริมาณธาตุต่าง ๆ ทางเคมี ธรณีเคมี รวบรวมข้อมูลธรณีฟิสิกส์หรือธรณีเคมี และงานที่เคยดำเนินการมาก่อน ในรูปแบบรายงาน แผนที่ดิจิทัล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเขียนรายงานข้อมูลเบื้องต้นของพื้นที่ต่าง ๆ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลหลากหลายประเภท
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
* อีเมลผู้ติดต่อ infosecter@dmr.mail.go.th
* วัตถุประสงค์
 • เพื่อการให้บริการประชาชน
 • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
* แหล่งที่มา ข้อมูลจากโครงการการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
 • Database
 • CSV
 • Image
 • DOC/DOCX
 • XLS/XLSX
 • PDF
 • Shapefile
 • GeoTiff
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้
 • ไทย
 • อังกฤษ
วันที่เริ่มต้นสร้าง 30 กันยายน 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 30 กันยายน 2566
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar สาวิตรี ลือชาอภิชาติกุล
สร้างในระบบเมื่อ 3 กรกฎาคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 27 มีนาคม 2567