พื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินถล่ม

ข้อมูลแผนที่แสดงความอ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินถล่มเป็นการประเมินเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพของการจำแนกปริมาณ (หรือพื้นที่) และการกระจายเชิงพื้นที่ของแผ่นดินถล่มที่มีอยู่หรืออาจเกิดขึ้นในพื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินถล่ม ยังอาจรวมคำอธิบายของความเร็วและความรุนแรงของแผ่นดินถล่มที่มีอยู่หรือที่อาจเกิดขึ้น ความน่าจะเป็นที่อาจจะเกิดแผ่นดินถล่ม ซึ่งบอกชนิดของแผ่นดินถล่ม และตำแหน่งที่จะเกิด แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับต่ำมาก ระดับต่ำ ระดับปานกลาง ระดับสูง และระดับสูงมาก รายละเอียดระดับความอ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่ม (Landslide susceptibility levels) 1.ระดับต่ำมาก พื้นที่ระดับความอ่อนไหวดินถล่มต่ำมาก พื้นที่มีความลาดเอียงต่ำ มีเสถียรภาพความมั่นคงสูง มีโอกาสเกิดดินถล่มน้อยมาก These areas are assumed to be stable due to less evidence of landslide susceptibility and overall stable slope conditions. 2. ระดับต่ำ พื้นที่ระดับความอ่อนไหวดินถล่มต่ำ พื้นที่มีเสถียรภาพ ความมั่นคงและมีโอกาสเกิดดินถล่มน้อย แต่สามารถเกิดดินถล่มได้ในพื้นที่ชันที่เกิดจากขุดเจาะ เช่น การก่อสร้างถนน Areas in this zone appear conditionally stable showing fewer indications of landslide susceptibility. Landslide events are rarely possible but may occur at slopes, which are undercut, e.g. by road construction. 3. ระดับปานกลาง พื้นที่ระดับความอ่อนไหวดินถล่มปานกลาง ดินถล่มอาจเกิดขึ้นได้บ้างตามลักษณะของฤดูกาล โดยมีการกระตุ้นจากอิทธิพลภายนอก เช่น ฝนตกหนัก แผ่นดินไหว หรืออาจเกิดจากการเพิ่มความชันให้พื้นที่ เช่น การก่อสร้างถนน Landslide events may occasionally happen in these areas, either triggered by strong rainfall, earthquakes or caused by inadequate land use in steep slopes and by slope undercutting associated with road construction. 4. ระดับสูง พื้นที่ระดับความอ่อนไหวดินถล่มสูง และมีความเป็นไปได้ ในการเกิดดินถล่มใหม่ๆ หรือเกิดขึ้นซ้ำในพื้นที่ ดินถล่มเดิม พบการกระจายตัวมีความสัมพันธ์กับทางน้ำสายรอง และการตัดถนนผ่าน This zone defines areas with a high susceptibility. New landslide events may occur or older ones may be reactivated. The distribution is mainly linked to the flanks of the second order streams and road cuts. 5. ระดับสูงมาก พื้นที่ระดับความอ่อนไหวดินถล่มสูงมาก และมีความเป็นไปได้ในการเกิดดินถล่มในอนาคตบ่อยมากขึ้น และสามารถเกิดขึ้นซ้ำในพื้นที่ดินถล่มเดิม พบการกระจายตัวในพื้นที่มีความสูงชันใกล้กับแนวรอยเลื่อน This zone defines areas with a very high susceptibility. New landslide event may occur frequency or older ones may be reactivated. The distribution of the very high landslide susceptibility zones is predominantly in the steep areas adjoining the shear zone.

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม
* อีเมลผู้ติดต่อ goc.dmr@hotmail.com
* วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 5
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา สำรวจธรณีพิบัติภัยแผ่นดินถล่มระดับชุมชน (กรมทรัพยากรธรณี)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Database
  • CSV
  • Shapefile
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL http://gis.dmr.go.th/DMR-GIS/
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 9 พฤษภาคม 2564
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 28 พฤษภาคม 2564
ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) ชั้นข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ
มาตราส่วน (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 1:4,000
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันตก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 97.21
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันออก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 105.62
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศเหนือ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 20.45
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศใต้ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 5.36
ความถูกต้องของตำแหน่ง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) ไม่มี
เวลาอ้างอิง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) ไม่มี
วันที่เผยแพร่ข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 28 พฤษภาคม 2564
สร้างโดย Gravatar สาวิตรี ลือชาอภิชาติกุล
สร้างในระบบเมื่อ 17 มิถุนายน 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 11 เมษายน 2565